Willy Zwaenepoel, Data Privacy Management, Pryv

Willy Zwaenepoel

Technology Advisor
Professor of Operating Systems Laboratory, EPFL /Stanford